Statut

STATUT
Stowarzyszenia ANIMATORZY KULTURY

 

ROZDZIAŁ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie ANIMATORZY KULTURY zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz na podstawie niniejszego statutu.

§ 2

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną.

§ 3

 1. Siedzibą stowarzyszenia jest Powroźnik, gm. Muszyna.

 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

 3. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania, a także może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 4

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 5

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie Władz Stowarzyszenia, mogą być zatrudniani na podstawie stosunku pracy lub stosunków cywilnoprawnych.

§ 6

Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

ROZDZIAŁ 2
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7

 1. Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest:

  1. Propagowanie, kultywowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego, kulinarnego i historycznego w szczególności Gminy Krynica-Zdrój i okolic.

  2. Wspieranie i upowszechnianie tradycyjnych oraz nowych form aktywności społeczno - kulturalnej. 

  3. Rozwijanie różnorodnych form samorządu kulturalnego, służących wyrażaniu opinii i zaspakajaniu potrzeb społeczno - kulturalnych obywateli. 

  4. Wsparcie merytoryczne, logistyczne i materialne oraz promocja twórczości lokalnych twórców i artystów. 

  5. Wsparcie merytoryczne, logistyczne i materialne lokalnych kół gospodyń wiejskich i innych grup mieszkańców. 

  6. Prezentowanie i popularyzowanie bogactwa folkloru ludowego w szczególności Gminy Krynica-Zdrój i okolic. 

  7. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

  8. Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

  9. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

  10. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. 

  11. Pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym świadomości wspólnego dziedzictwa kultury chrześcijańskiej. 

  12. Ochrona i promocja zdrowia. 

  13. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

  14. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 

  15. Działalność na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn.

  16. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

  17. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 

  18. Działalność na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 

  19. Wsparcie dzieci i młodzieży w szczególności z ubogich rodzin oraz szczególnie uzdolnionej. 

  20. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży. 

  21. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

  22. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

  23. Propagowanie, kultywowanie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa. 

  24. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. 

  25. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów. 

  26. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 

  27. Działalność charytatywna. 

  28. Promocja i organizacja wolontariatu. 

  29. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

 1. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: 

  1. organizowanie szkoleń, odczytów, sympozjów, konferencji, konsultacji oraz spotkań służących realizacji zadań statutowych,

  2. organizowanie wystaw, koncertów, konkursów, festiwali oraz innych imprez lub występów artystycznych, 

  3. organizowanie wyjazdów, plenerów oraz wymian dziecięcych, młodzieżowych, osób dorosłych i seniorów, 

  4. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi oraz ich związkami, ze szkołami wyższymi, placówkami naukowo-badawczymi, instytucjami rządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami samorządowymi, oraz środkami masowego przekazu i sektorem gospodarczym a także z osobami o uznanym autorytecie, 

  5. prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej, 

  6. prowadzenie działalności doradczej, 

  7. prowadzenie działalności wydawniczej, 

  8. działalność stypendialną, 

  9. organizację zbiórek publicznych i imprez charytatywnych, 

  10. organizację kampanii informacyjno – promocyjnych, 

  11. organizowanie kół i zespołów zainteresowań dla realizacji celów statutowych, 

  12. organizowanie wycieczek edukacyjnych i krajoznawczych, 

  13. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji i organizacji w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia, 

  14. współpracę z organizacjami pozarządowymi, z instytucjami samorządowymi i państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu w zakresie określonym w celach działalności Stowarzyszenia, 

  15. podejmowanie innych działań i inicjatyw zmierzających do realizacji celów statutowych.

§ 8

 1. Stowarzyszanie może prowadzić odpłatną działalności pożytku publicznego.

 2. Odpłatną działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie może prowadzić w zakresie określonym w pkt 2 ppkt 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10 i 2.12.

 3. Decyzję w zakresie prowadzenia danego działania w formie odpłatnej bądź nieodpłatnej podejmuje Zarząd.

ROZDZIAŁ 3 
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jednakże osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenie. Osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

 1. Zwyczajnych

 2. wspierających 

 3. honorowych

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia. 

 2. Małoletni mogą być członkami Stowarzyszenia na zasadach przewidzianych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. 

 3. Cudzoziemiec, niezależnie od miejsca zamieszkania może być członkiem Stowarzyszenia na zasadach ogólnych. 

 4. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu trzech tygodni od daty złożenia deklaracji członkostwa. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo: 

 1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, 

 2. zgłaszać wnioski i postulaty wobec władz Stowarzyszenia, a także oceniać ich działalność, 

 3. zgłaszać projekty uchwał, 

 4. uzyskiwać informacje od władz Stowarzyszenia w sprawach dotyczących ich działalności, 

 5. odwoływać się od uchwał władz Stowarzyszenia, 

 6. brać udział we wszystkich przedsięwzięciach podejmowanych przez Stowarzyszenie, 

 7. korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

§ 13

Do obowiązków członków zwyczajnych należą: 

 1. aktywne uczestniczenie w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów i zadań, 

 2. przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia, 

 3. uczestniczenie w Walnych Zebraniach, 

 4. regularne opłacanie składek członkowskich, 

 5. dbanie o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.

§ 14

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 

 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu trzech tygodni od daty złożenia deklaracji. 

 3. Członkowie wspierający mają prawo osobiście lub przez przedstawiciela uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz zgłaszać władzom Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez nie działań. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego. 

 4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne niezależnie od obywatelstwa, zasłużone szczególnie dla Stowarzyszenia. 

 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz zwolnieni są od opłacania składek członkowskich.

§ 16

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, 

  2. śmierci członka, utraty zdolności do czynności prawnych lub utraty osobowości prawnej (w przypadku osób prawnych), 

  3. wykluczenia przez Zarząd w przypadku: 

  4. działania na szkodę Stowarzyszenia, 

  5. rażącego naruszenia postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

  6. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 6 miesięcy. 

 2. Stwierdzenie ustania członkostwa lub wykluczenia ze Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu. 

 3. Od uchwał Zarządu o stwierdzeniu ustania członkostwa lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 17

Członkowie Stowarzyszenia za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny udział w działalności Stowarzyszenia mogą być wyróżnieni lub nagradzani przez Zarząd Stowarzyszenia: 

 1. pochwałą ustną lub pisemną, 

 2. dyplomem uznania, 

 3. nagrodą rzeczową lub pieniężną.

 

ROZDZIAŁ 4 
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są: 

 1. Walne Zebranie; 

 2. Zarząd; 

 3. Komisja Rewizyjna.

§ 19

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zadecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego. 

 2. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru w danym roku. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających. 

 3. Mandat członka powołanego w przypadku, o którym mowa w § 19 pkt. 2, wygasa wraz z upływem kadencji pozostałych członków danego organu. 

 4. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

WALNE ZEBRANIE

§ 20

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

 2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i raz na 4 lata jako sprawozdawczo – wyborcze. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest zgodnie z § 21. 

 3. O terminie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków za pomocą poczty tradycyjnej, elektronicznej, faksu lub w inny sposób (np. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń) na 14 dni przed planowanym terminem obrad. 

 4. Walne Zebranie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Walnym Zebraniu obecni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia i podejmą decyzję o zmianie porządku obrad. 

 5. Uchwały Walnego Zebrania – w pierwszym terminie podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Drugi termin jest dopuszczalny, jeżeli został zaplanowany w zaproszeniu na Walne Zebranie. 

 6. W przypadku gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy:

 1. 100 - Walne Zebranie zostanie zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych w proporcji jeden delegat na 5 członków, 

 2. 300 - Walne Zebranie zostanie zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych w proporcji jeden delegat na 10 członków.

 3. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 21

Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na skutek: 

  1. wniosku Zarządu Stowarzyszenia, 

  2. wniosku Komisji Rewizyjnej,

  3. wniosku co najmniej l/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 22

 1. W Walnym Zebraniu biorą udział: 

  1. z głosem stanowiącym – pełnoletni członkowie zwyczajni oraz małoletni od 16 roku życia, 

  2. z głosem doradczym – małoletni członkowie zwyczajni poniżej 16 roku życia, członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście. 

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie 30 dni od złożenia wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

 1. określenie głównych kierunków i programów działania Stowarzyszenia, 

 2. uchwalanie statutu i jego zmian, 

 3. podjecie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jego majątku, 

 4. wybór i odwołanie wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia lub ich członków, 

 5. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz, 

 6. uchwalenie wysokości składki członkowskiej, 

 7. podejmowanie uchwał w sprawie nadania oraz pozbawienia godności Członka Honorowego Stowarzyszenia, 

 8. rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa i wykluczenia z szeregów Stowarzyszenia, 

 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 10. uchwalenie regulaminu funkcjonowania Walnego Zebrania,

 11. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

ZARZĄD

§ 24

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.

§ 25

 1. Zarząd składa się z 2 członków wybranych przez Walne Zebranie, spośród których na posiedzeniu wybiera ze swojego grona Prezesa i Skarbnika

 2. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb nie rzadziej niż 2 razy w roku. 

 3. Pierwsze posiedzenie Zarządu powinno być zwołane w ciągu 14 dni od dnia wyboru jego członków. 

 4. Prezes Zarządu zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.

 5. Posiedzenia Zarządu protokołuje członek zarządu wskazany przez Prezesa Zarządu. 

 6. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków tego organu. 

 7. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy: 

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu, 

 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania, 

 3. kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia, 

 4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 

 5. przygotowanie budżetu, planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, 

 6. sporządzanie corocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia, 

 7. zatrudnianie w razie potrzeby pracowników oraz zawieranie stosownych umów, 

 8. uchwalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia, 

 9. uchwalanie regulaminu wyboru delegatów, 

 10. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, 

 11. podejmowanie decyzji w kwestii rejestracji działalności gospodarczej, 

 12. prowadzenie działalności gospodarczej, 

 13. podejmowanie decyzji w zakresie rejestracji działalności pożytku publicznego, 

 14. ustalanie zasad regulowania składek członkowskich, 

 15. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia, 

 16. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, 

 17. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji, 

 18. przyznawanie wyróżnień, pochwał, dyplomów i nagród, 

 19. wnioskowanie o nadanie i pozbawienie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia, 

 20. zwoływanie Walnego Zebrania, 

 21. informowanie członków o bieżącej działalności Zarządu, 

 22. udzielanie odpowiedzi na zapytanie Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni, 

 23. rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia.

§ 27

 1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań i zawierania umów w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu Stowarzyszenia działając samodzielnie, o ile zaciągane zobowiązania nie przekraczają kwoty 5 tys. złotych. W przypadku wyższych zobowiązań, wymagana jest kontrasygnata drugiej osoby będącej Członkiem Zarządu Stowarzyszenia.

 2. Zarząd Stowarzyszenia uprawniony jest do ustanowienia pełnomocników Zarządu. Uchwała w sprawie ustanowienia pełnomocników określa przedmiot umocowania.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego. 

 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

  1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 

  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący. 

 5. Uchwały Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków tego organu. 

 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd ma obowiązek powiadomienia członków Komisji o każdym posiedzeniu. 

 7. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, 

 2. wydawanie zaleceń oraz żądanie wyjaśnień w razie stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kontroli, 

 3. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

 4. kontrola terminowości i prawidłowości opłacania składek członkowskich, 

 5. składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań wraz z oceną działalności Stowarzyszenia, 

 6. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności, 

 7. zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zebrania w przypadku niewywiązywania się przez Zarząd z obowiązku określonego w § 20 pkt 2. 

 8. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, 

 9. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu. 

ROZDZIAŁ 4 
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 30

Majątek Stowarzyszenia stanowią: 

 1. składki członkowskie, 

 2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, ze sponsoringu, zbiórek publicznych, 

 3. dotacje, subwencje, udziały, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług, 

 4. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności w tym działalności gospodarczej; dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje), 

 5. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia.

§ 31

 1. Tryb płacenia składek członkowskich określa Zarząd na podstawie uchwały. 

 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 

 4. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. 

 5. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków. 

 6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 32

Zabrania się: 

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi", 

 2. Przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika
  z celu statutowego, 

 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ 6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania - § 20 pkt 5 stosuje się odpowiednio. 

 2. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie. 

 3. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania – § 20 pkt 5 stosuje się odpowiednio. 

 4. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji Stowarzyszenia oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie jego majątku.

§ 34

Postanowienia statutu dotyczące wybor zastrzeżone dla Walnego Zebrania wykonuje wówczas Zebranie Założycieli Stowarzyszenia.ów władz Stowarzyszenia znajdują odpowiednie zastosowanie do wyboru pierwszych władz Stowarzyszenia. Kompetencje

Krynica-Zdrój, 13.09.2021 r.

Nasi partnerzy